Prinsjesdag 2018
Belastingplan 2019

Prinsjesdag 2018 zit er alweer op, nu gaat het serieuze werk beginnen. Vandaag en vrijdag 21 september zijn in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen. De Tweede Kamer spreekt dan met de regering over de (belasting)plannen voor het komende jaar. Later in het jaar worden de voorstellen meer concreet. Worden alle aangekondigde fiscale maatregelen van het kabinet ook ongewijzigd als wet aangenomen? Komen er twee lagere tarieven in de inkomstenbelasting? Gaat het lage btw-tarief omhoog? Wordt de energierekening duurder? En vooral: houdt de voorgenomen afschaffing van dividendbelasting stand? Hoe dan ook, de tendens in de plannen is een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op consumptie.

Wij hebben uit de bekend gemaakte stukken een selectie gemaakt van de meest opvallende fiscale maatregelen, om u alvast kort te informeren.

Inkomstenbelasting

Ook voor het jaar 2019 worden de heffingskortingen en de tariefschijven gewijzigd, zij het dat nu de wijzigingen worden ingegeven door de wens om de koopkracht te verbeteren en werken lonender te maken. Daarom wordt toegewerkt naar een basistarief van zo’n 37% voor een inkomen tot € 68.507 en een toptarief van 49,5% voor het meerdere en worden enkele heffingskortingen verhoogd. Tegenover deze meevallers staat evenwel de maatregel om de navolgende aftrekposten op termijn niet meer tegen het toptarief in de heffing te betrekken. Op die manier wordt het belastingvoordeel  van de aftrek een behoorlijk stuk minder. Het gaat om:

  • de ondernemersaftrek
  • de MKB-vrijstelling
  • de terbeschikkingstelllingaftrek
  • de persoonsgebondenaftrek, en
  • uiteraard de aftrekbare kosten eigen woning.

Deze maatregel houdt in dat ingaande het jaar 2020 het tarief waartegen de aftrek te gelde kan worden gemaakt elk jaar met 3% van 49.5% naar uiteindelijk 37% in 2023. De maatregel is alleen van toepassing op iemand met inkomen van meer dan € 68.507 per jaar.

Voorgesteld wordt een verkorting van de voorwaartse verliesverrekening in box 2 (mensen met een belang in een besloten vennootschap) van 9 jaren naar 6 jaren. Bovendien wordt het tarief in box 2 gewijzigd van 25% in 2019 naar 26,9% (was: 28,5%) in 2021.

Loonbelasting

Voor expats wijzigt de 30%-regeling. Onder voorwaarden kan een forfaitair bedrag van maximaal 30% van het loon onbelast worden betaald aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. De wijziging – zonder overgangsrecht voor bestaande gevallen – betreft een inkorten van de looptijd van de regeling van 8 jaren naar maximaal 5 jaren.

De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van € 150 per maand en € 1500 per kalenderjaar naar € 170 resp. € 1700. Voor het overige blijft de regeling intact.

Binnen het wetsvoorstel fiscale vergroeningsmaatregelen is het mogelijk aan de werknemer een fiets ter beschikking te stellen voor zakelijk gebruik (waartoe ook het woon-werkverkeer wordt gerekend) waarvoor een bijtelling geldt voor privégebruik van 7% van de nieuwwaarde van de fiets.

Omzetbelasting

Het verlaagde btw-tarief wordt met ingang van 2019 verhoogd van 6% naar 9%, ook hier zonder overgangsmaatregelen met mogelijk een uitzondering die verband houdt met de Wet op de vaste boekenprijs.

De sportvrijstelling geldt op dit moment alleen voor organisaties zonder winstoogmerk, voor de diensten met betrekking tot de sportbeoefening aan hun leden. De eis dat de diensten moeten worden verricht aan de leden komt te vervallen. Het gevolg van deze wetswijziging zal zijn dat de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie (met winstoogmerk) mogelijk niet meer belast is tegen het verlaagde btw-tarief en dus de btw op de kosten en investeringen niet langer aftrekbaar zijn. Voor gemeenten die sportaccommodaties tegen het verlaagde btw-tarief exploiteerden kan dit nadelig uitpakken. Voor die gevallen wordt gekeken naar een vervangende subsidieregeling.

Vennootschapsbelasting

Het tarief gaat van 20% over de eerste € 200.000 belastbare winst resp. 25% over het meerdere dit jaar naar uiteindelijk 16% resp. 22,25% in het jaar 2021.

Tegenover een lager tarief komt meer te belasten winst waarop het tarief wordt losgelaten doordat de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt: afschrijving is nog mogelijk tot maximaal de WOZ-waarde. Verder wordt voorgesteld een verkorting van de voorwaartse verliesverrekening van 9 jaren naar 6 jaren, geldend voor de verliezen geleden in 2019 en later.

Voortkomend uit de Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD1) komt er een robuuste renteaftrekbeperking in de vorm van een zog. earningsstrippingmaatregel. Deze maatregel beperkt de aftrekbaarheid van “het overschot aan rentelasten”: zijnde het verschil tussen de rentelasten ter zake van schulden en de rentebaten ter zake van vorderingen. Voor zover het overschot meer bedraagt dan 30% van de EBITDA is de overschotrente niet aftrekbaar. Voor het merendeel van de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is deze maatregel slechts een papieren tijger omdat tot een renteoverschot van € 1 miljoen de aftrekbeperking niet van toepassing is.

Met de robuuste maatregelen kunnen wellicht allerlei bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen zoals die gericht op bovenmatige overnamerente (art. 15ad Wet Vpb) verdwijnen. De renteaftrek-beperking gericht tegen winstdrainage (art. 10a Wet Vpb 1969) resp. onzakelijke leningen blijft in elk geval bestaan.

Het kabinet heeft om een sluitende begroting te krijgen, op het laatste moment nog een fiscale maatregel genomen die ertoe leidt dat directeuren-grootaandeelhouders met een schuld bij hun eigen bv, over bedragen boven de € 500.000 belasting gaan betalen. Onder de noemer ontmoediging belastinguitstel worden schuld- verhoudingen met de eigen bv boven de € 500.000 belast in box 2. Thans is niet duidelijk of het daarbij alleen om het consumptief krediet gaat of dat ook de eigenwoningschuld bij de eigen bv wordt meegerekend bij het overschrijden van de drempel van € 500.000.

Hoe verder?

De plannen kunnen nog wijzigingen ondergaan voordat zij worden aangenomen als wet. Wij houden jullie uiteraard graag op de hoogte van de plannen, de aanpassingen daarop en de wetgeving die daaruit voortkomt.

MK IT COUNT - MK ADVISEURS

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK